Теоретичні основи і методологічне забезпечення модульного проектування конкурентноздатного одягу

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК – доктор технічних наук, професор

Оксана ЗАХАРКЕВИЧ

Засновник – доктор технічних наук, професор

Алла СЛАВІНСЬКА

Наукова школа створена у 2004 році і налічує 3 доктори наук та 7 кандидатів наук.

За час існування наукової школи її колективом виконано 2 прикладні держбюджетні теми, започатковано 2 стартап-проєкти, захищено 3 докторські і 11 кандидатських дисертацій, видано 3 монографії, 13 навчальних посібників з грифом МОН України та грифом Вченої ради ХНУ, 1 словник, 8 патентів, 5 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми, опубліковано більше 350 наукових праць у фахових виданнях України та за кордоном, в тому числі 10 статей у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Колективом школи проведено 5 всеукраїнських і 2 міжнародні науково-практичні конференції.

Представники наукової школи є експертами і членами редколегій українських і міжнародних фахових видань, а також приймають активну участь у підготовці та реалізації міжнародних наукових проєктів.